Wednesday, July 12

Pib kho kuv lub neej

if you can't read hmong, cut and paste the text below here: http://culturecenter.learnabouthmong.org/ and have it read to you.

ib ntus no tsis tau sau kub blog li lawm. muaj ntau yam uas tau tshwm sim tiamsis tsis tau sau xwb.

kuv yuav sau ntawv hmoob vim hais tias kuv yuav xav li hmoob xav. peb phaj generation ces kawm struggle between hmoob thiab meskas lub kev ua neej. xav ua li hmoob los tsis qhaub lawm. xav ua li meskas los, tseem yog hmoob. thaum teeb meem tshwm sim no tsis paub yuav siv kev xav ntawm hmoob los meskas lawm. kuv no ib txwm tsis muaj kwv tij qhia hais tias ua ib tug txiv neej yawg no yuav tsum ua li cas thiaj zoo. li ntawv es kuv thiaj li mus ua tus meskas lawm---tus liberal guy. kuv tsuas xav txog kuv tus kheej xwb "i no care what you say this is my life." xav li no tsis yog lawm. muaj mi tub menyuam xav tsis tau li ntawm nod.

muaj ntau yam kuv xav sau tiamsis lawv yuav muaj tib lub ntsiab lus xwb: kuv tau ua phem, ua tus neeg siab dub, tsis nam thwm kuv poj niam thiab ob tus menyuam li. kuv yog ib tug neeg kawm ntawv siab tiamsis tsis tau txawj ntse. tsis siv lub hlwb los tuav lub neej kom khov tiamsis cia lub siab ua lwj ua liam. hnub no, kuv yuav thim rov qab los ua tus neeg zoo. kuv tau leeg txiv ntawm pojniam lawm, thov nws rov qab los ua lub neej dua nrog kuv. nws chim siab heev rau kuv tiamsim nws hlub kuv heev thiab. wb tau sib sau kev ua neej tau 14 xyoo, kuj tsis zoo tso lub neej mus yooj yim. nrhiav tus tshiab los tej zaum twb nrhaiv tsis tau ob tug zoo npawm wb. kuv los kuv tseem hlub kabao heev tsis kheev tso nws mus thiab. nws tau mus tham laus nraug twb ua kuv khib siab kawg li, qhia tau tias kuv tseem hlub thiab tshua nws heev. yog li no, wb tau txiav txim siab los pib duab part ob ntawv wb lub neej es cia bygones be bygones. txhob muab cov teeb meem ntawv los hais dua li lawm. start fresh with a clean slate.

1 Comments:

At 10:43 AM, Blogger Julie said...

And yet, you FAILED at this. This is the problem with you MEN. In the end, you realize the effen WHORE was not worth it after all.

 

Post a Comment

<< Home